Cymraeg

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn Dywysydd Ymwelwyr?

Mae Gwaith fel tywysydd yn cynnig gyrfa gwerth chweil ac amrywiol i unrhyw un sydd â chariad at Gymru ac awydd i ddehongli a rhannu  gwybodaeth gyda phobl o bob cwr o’r byd.

Bydd Cymdeithas Tywysyddion Swyddogol Cymru (WOTGA) yn cynnal cyrsiau ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn ennill cymhwyster swyddogol fel Tywysydd Ymwelwyr ar lefel Tywysydd Rhanbarthol Cymru (bathodyn gwyrdd), gyda chyfleoedd yn ddiweddarach i gymryd modiwlau ychwanegol gyda’r nod o gyrraedd lefel Tywysydd Cenedlaethol Cymru (bathodyn glas), y safon uchaf yn y DU.


Dyfernir Bathodynnau Gwyrdd a Glas Cymru gan Lywodraeth Cymru: ar ben hynny, ers 2019 mae WOTGA wedi bod yn gweithio gyda’r Ffederasiwn o Gymdeithasau Tywysyddion Ewrop i sicrhau fod y cyrsiau’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol ac yn cyrraedd gofynion y Safon Ewropeaidd EN15565-2008 yn llawn.


Bydd y cyrsiau cychwynnol yn arwain at Fathodyn Gwyrdd a fydd yn ddilys ar gyfer y rhanbarthau canlynol:

Gogledd Cymru- Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Sir Fôn a Wrecsam

De Orllewin Cymru – Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Castell Nedd – Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe

De ddwyrain Cymru- Blaenau Gwent, Pen y Bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg


Os ydych yn llwyddianus yna bydd  gennych y dewis o barhau ar gwrs i gymhwyso ar gyfer Bathodyn Glas. Bydd y Bathodyn Glas yn gymwys ar gyfer Cymru gyfan.

Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o faterion, nod y rhaglen yw eich helpu chi gyda’r canlynol:

 • Cyflwyno sylwebaeth effeithiol ar daith
 • Dewis y llwybrau mwyaf addas ar gyfer taith, yn cynnwys lleoliadau a mannau aros
 • Dangos dealltwriaeth o ardal er mwyn diwallu diddordebau ymwelwyr
 • Gweithio allan, a chadw at, amserlen addas
 • Ystyried iechyd a diogelwch ymwelwyr a staff fel ei gilydd
 • Dangos y gallu i weithio fel unigolyn ac fel arweinydd neu aelod o dîm
 • Dangos sgiliau rheoli perthnasol- ymdrin ag, e.e. cyrraedd yn hwyr, tywydd garw, ffyrdd ar gau
 • Dangos ystod o sgiliau cyfathrebu effeithiol a phriodol


Bydd wyth modiwl:

 1. Cyflwyniad i Dywys Ymwelwyr yn Broffesiynol
 2. Crefft Tywys
 3. Sgiliau a Gwybodaeth Tywys 1: safle unigol
 4. Sgiliau a Gwybodaeth Tywys 2: Llwybr cerdded hyblyg
 5. Sefydlu busnes tywys ymwelwyr
 6. Gwybodaeth gefndir: Cymru, y DU a phrif farchnadoedd tramor Cymru
 7. Gwybodaeth tywys ardal-benodol
 8. Gwybodaeth a sgiliau tywys3: Llwybr hyblyg ar gerbyd symudol

Fel myfyriwr bydd disgwyl i chi fagu gwybodaeth am amrywiaeth eang o bynciau’n cynwys: Daearyddiaeth Ffisegol a Daeareg,- Hanes- Pensaernïaeth a Chynllun Tirlun- Iaith a Llenyddiaeth- Celfyddydau Gweledol- Celfyddydau Perfformio- y Cyfansoddiad a llywodraeth- Brenhiniaeth- Amlddiwylliannaeth a Chrefydd- Yr Economi, Amaethyddol a Diwydiannol, Cyllid a Threth- y Gyfraith- Addysg- Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol- Chwaraeon- Twristiaeth, Bwyd a Lletygarwch- Cefn Gwlad- Tai a’r Amgylchedd- Trafnidiaeth- Gwyddoniaeth a Dyfeisiadau.Fframwaith y Cwrs

Trefnir elfen wyneb i wyneb y cwrs ar sylfaen un diwrnod yr wythnos (wedi’i ddewis i fod yn gyfleus i’r ymgeiswyr a ddewisir) rhwng Tachwedd 2019 ac Ebrill 2020. Bydd cyfnodau o wyliau, a ystyrier yn absenoldeb astudio.Bydd y cwrs yn cynnwys darlithoedd, tiwtorialau, sesiynau ymarfer a  mentora, dysgu’n seiliedig ar y we ac asesiadau. Bydd y modiwlau’n ymwneud ag ystod eang o sgiliau a gwybodaeth yn addas i’r cymhwyster yn gyffredinol. Byddwch yn dysgu sut i dywys grwpiau o bobl ar bob math o daith ar draws eich rhanbarth dewisedig, yn cynnwys cestyll canoloesol, ystadau gwledig, trefi lleol, amgueddfeydd, orielau ac wrth gwrs teithiau bws am ddiwrnod cyfan yng nghefn gwlad Cymru. Er y byddwch yn edrych ar rai agweddau ar hanes Cymreig a Phrydeinig, byddwn hefyd yn archwilio bywyd Cymreig cyfoes a sut i sefydlu busnes bach yng Nghymru er mwyn i chi gyrraedd eich potensial fel tywysydd proffesiynol.

Cynhelir diwrnodau hyfforddiant ar draws y rhanbarth. Bydd y lleoliadau a ddewisir yn cynnig y cyfle i chi wella’ch dealltwriaeth o’ch rhanbarth.

Astudio unigol

Bydd chwedeg y cant o’r cwrs yn cynnwys astudio unigol. Yn ogystal ag ymdrin â’r deunydd darllen, disgwylir i chi ddod yn gyfarwydd â’r rhanbarth lle’r ydych yn tywys.Beth fydd ei angen arnoch chi:

Disgwylir i chi fod â mynediad i gyfrifiadur. Gan ei bod yn amhosib cyrraedd llawer o’r safleoedd ar drafnidiaeth gyhoeddus dylech hefyd fod â cherbyd at eich defnydd.

Dylech fod yn frwdfrydig eich diddordeb yng Nghymru a phob dim Cymreig yn ogystal â sgiliau TG.Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n rhugl mewn iaith dramor. Bydd profiad gwaith perthnasol- yn enwedig os ydych yn gweithio fel tywysydd yn barod- a gweithgaredd awyr agored o fantais hefyd.

Rhaid i chi fod o leiaf 18 oed gyda phersonoliaeth frwdfrydig,  yn drwsiadus, gyda stamina corfforol, gwybodaeth gyffredinol  dda, y gallu i drefnu, hyblygrwydd, diddordeb go iawn mewn pobl  a’r cymhelliant i ddatblygu’ch busnes eich hun.


Gweithio fel tywysydd.

Unwaith eich bod wedi ennill eich bathodyn gwyrdd bydd gennych y cyfle i ddefnyddio’ch sgiliau a gwybodaeth newydd yn ymarferol yn ystod prif dymor gwyliau 2020.

Fel Tywysydd Ymwelwyr Cymru byddwch yn hunan-gyflogedig ac yn gweithio’n llawrydd. Chi felly fydd yn gyfrifol am gynhyrchu eich gwaith a’ch incwm eich hun. Mae aelodau WOTGA’n gweithio i amrywiaeth o gleientiaid, megis gweithredwyr teithiau, gweithwyr ar y tir y llongau mordaith, trefnwyr cynhadleddau, cleientiaid corfforaethol, cyrff cyhoeddus ac ymwelwyr unigol. Mae’r math o waith a’r maint a wneir gan aelodau unigol yn amrywio’n sylweddol: mae rhai aelodau’n teithio gydag ymwelwyr ar deithiau estynedig o natur gyffredinol neu’n arbenigol, gydag eraill yn dewis gweithio’n rhan-amser neu’n lleol. Efallai bydd yn rhaid i chi fod yn hyblyg a chyfuno gwaith tywys gyda gwaith arall gan fod y gofyn am dywysyddion yn amrywio gyda’r tymhorau a newidiadau yn y byd economaidd.

Bydd ymuno â WOTGA yn caniatáu i chi fod ar y Rhestr Genedlaethol o Dywysyddion – gellir ei chyrchu ar wefan WOTGA. Er ein bod yn cynnig man cyswllt canolog, rydym yn amcangyfrif fod y mwyafrif o dywysyddion yn cael gwaith o ffynonellau eraill. Mae’r mwyafrif o aelodau’n datblygu perthynas waith dda gydag amrywiaeth o asiantaethau ac, o ganlyniad, yn derbyn ail-archebion. Mae WOTGA hefyd yn marchnata pob aelod trwy gysylltiadau’r diwydiant a sefydliadau’r llywodraeth yn ogystal â mynychu ffeiriau masnach rhyngwladol a digwyddiadau hyrwyddo.

Gofynion personolBydd rhaid i chi ddangos brwdfrydedd, symbyliad, gwresogrwydd, hyder, arloesedd, hyblygrwydd, hiwmor, llefaru eglur a sgiliau cyfathrebu ardderchog. Yn aml, bydd tywys yn golygu cerdded pellteroedd cymharol bell, weithiau dros dir anodd. Dylai ymgeiswyr fod yn sicr eu bod yn gallu cyrraedd y gofynion hyn.

Ychydig yn rhagor o gyngor

Mae gwaith tywysydd yn gofyn llawer. Gall oriau gwaith fod yn hir e.e. yn cychwyn gyda glaniad yr awyren gyntaf yn y maes awyr ac yn gorffen gyda noson Gymreig gyda’r nos gyda gwaith tywys a gwasanaeth cwrtais i gwsmeriaid gydol y dydd. Efallai bydd eich gorchwyl nesaf yn golygu codi’n gynnar y bore, teithio am oriau i gyrraedd porthladd lle’r ydych i gwrdd â theithwyr mordaith ar gyfer gwibdaith diwrnod cyfan.


C.A.Clarkson

Mae’n hollol hanfodol eich bod yn mwynhau gweithio gyda phobl. Mae deall straeniau teithio- jetludded, diffyg cwsg, salwch, amgylchedd ac iaith anghyfarwydd, problemau gwesty a thrafnidiaeth, colli eiddo gwerthfawr/bagiau- yn rhan annatod o waith tywysydd. Mae’n bosib mai’r tywysydd yw’r unig gyswllt dynol uniongyrchol  sydd gan yr ymwelydd.

Bydd y cwrs yn dechrau yn hwyr ym mis Tachwedd 2019 ac yn parhau tan Fai 2020. Cynhelir asesiadau terfynol-yn ymarferol ac yn ysgrifenedig- ar ddiwedd pob uned.

Cost y cwrs unigol fydd £1,900 gyda £600 yn daladwy wrth gofrestru. Byddwn yn hapus i dderbyn rhandaliadau misol ar gais. Bydd y gost yn cynnwys derbyn, ffioedd dysgu, mentora, asesiad a chostau uniongyrchol eraill sy’n codi yn ystod y cwrs. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn cynnwys eich costau teithio i’r cwrs ac yn ôl, unrhyw gostau ar gyfer aros dros nos, na chost unrhyw lyfrau neu adnoddau dysgu y byddwch yn eu prynu.


Gall darpar ymgeiswyr ystyried y posibilrwydd o gael ei harianu ai cefnogi gan gyrff cyhoeddus. Bydd hyn, wrth reswm yn dybynni ar ei amgylchiadau personol.

Mae’r dyddiad cau i ymgeiswyr wedi cael ei estyn i Ddydd Sul y 12fed o Fai 2019.

Gwahoddir rhestr fer o ymgeiswyr i fynychu prawf gwybodaeth a chyfweliad. Bydd yn cynnwys rhoi cyflwyniad byr, heb nodiadau, ar bwnc a hysbysir ymlaen llaw ac sy’n ymwneud â thwristiaeth. Bydd ymgeiswyr a ddewisir yn cael eu hysbysu’n ysgrifenedig yn dilyn y cyfweliad.

Gofynion Mynediad

 • Cyfweliad gan gynrychiolwyr y Panel Cyfweld
 • Cyflwyniad llafar  yn y cyfweliad
 • Ymrwymiad i’r rhaglen


Cynnwys y Cwrs

Bydd hyn yn cymryd i ystyriaeth Gofynion darpariaeth hyfforddiant proffesiynol ar gyfer tywyswyr twristiaid a rhaglenni achredu.

 • Gwybodaeth graidd am Gymru
 • Gwybodaeth gefndir dda o hanes y DU/Ewrop/y Byd
 • Dehongli Treftadaeth a sgiliau cyfathrebu
 • Sgiliau tywys ymarferol
 • Sgiliau busnes
 • Astudiaethau hunangyfeiriedig ychwanegol
 • Rhaglen barhaus o astudio preifat cyfeiriedig ac e-ddysgu
 • Asesiadau ymarferol ar fws, ar droed ac ar safle
 • Gwaith ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar a phrosiectau cynllunio taith
 • Arholiadau